Regulamin sklepu internetowego OM Cannabis

obowiązujący od dnia 01.03.2023r.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin serwisu internetowego om-cannabis.com, określa zasady i warunki
  korzystania z Serwisu, a także rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za
  pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę, tj. OM CANNABIS Sp. z o.o. z siedzibą w
  Sosnowcu, ul. Jana Sobieskiego 58A, 41-209 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000937848, akta rejestrowe złożone w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6443563946, REGON: 520647638, nr BDO: 000591858, posiadającą status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.). Dane kontaktowe:
  1. Adres poczty: Sosnowiec 41-209, ul. Sobieskiego 58a
  2. Adres poczty elektronicznej:
  3. Nr tel.: 668 608 196
 2. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom w postaci elektronicznej w Serwisie w taki sposób, aby mogli oni przechowywać i odtwarzać Regulamin w zwykłym toku czynności. Użytkownik korzystający z Usług Serwisu oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie Serwisu.
 3. Usługodawca, poza oferowanymi Towarami, w ramach wykonywanej działalności:
  1. Dostarcza Użytkownikom Towary cyfrowe; 
  2. Dostarcza Subskrybentom Newsletter. 
 4. Informacje o Treściach cyfrowych dostępnych w Serwisie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

§ 2. Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za
  pośrednictwem Dostawcy, Produktu określonego w Zamówieniu;
 3. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy
  Produktów;
 4. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Serwisie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta;
 5. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez wybranie Produktów oraz określenie sposobu Dostawy i płatności;
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę ze Sprzedawcą. W rozumieniu pojęć niniejszego Regulaminu, Klient jest jednocześnie Użytkownikiem Serwisu;
 7. Konto Klienta – przypisany do Klienta zbiór zasobów i uprawnień. W ramach Konta Klienta
  gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego
  Zamówieniach w Sklepie;
 8. Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy (w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Serwisie) oraz materiały edukacyjne w szczególności z zakresu tematyki dot. produktów pochodzących z konopi włóknistych; 
 9. Niezgodność – rozumie się przez to niezgodność Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania (kryteria oceny zgodności Treści cyfrowej z Umową dotyczącą jej dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta); 
 10. Towar– produkt oferowany przez Sprzedawcę w ramach Sklepu Internetowego;
 11. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki korzystania z Serwisu oraz zasady i warunki korzystania z Newslettera;
 12. Sklep Internetowy/Serwis – oznacza stronę internetową, którą prowadzi Usługodawca pod
  adresem om-cannabis.com, za pośrednictwem której możliwe jest korzystanie z
  Usług oraz zawarcie Umowy Sprzedaży;
 13. Sprzedawca/Usługodawca – OM CANNABIS Sp. z o.o. z siedzibą w Sosnowcu, ul. Jana
  Sobieskiego 58A, 41-209 Sosnowiec, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000937848, akta rejestrowe złożone w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 6443563946, REGON: 520647638, nr BDO:000591858, posiadającą status mikroprzedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 893 z późn. zm.);
 14. Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, która może zostać dostarczona Użytkownikowi; 
 15. Treść cyfrowa – Towar cyfrowy lub Newsletter; 
 16. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
  pośrednictwem Sklepu internetowego;
 17. Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dane osobowe; 
 18. Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Usługodawca zobowiązuje dostarczyć Użytkownikowi Towar cyfrowy, a Użytkownik zobowiązuje się zawrzeć z Usługodawcą Umowę o dostarczanie Newslettera albo zapłacić cenę; 
 19. Usługa lub Usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
  Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, w tym szczególności Usługi takie jak: Konto
  Użytkownika, Formularz kontaktowy, Formularz zamówienia, Newsletter;
 20. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
  osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z usług
  świadczonych przez Usługodawcę w ramach Sklepu Internetowego.

§ 3. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Przeglądanie Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym nie wymaga rejestracji.  
 2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Klient może jednak utworzyć Konto Klienta, którego brak, nie wpływa na możliwość przeglądania Towarów oferowanych w Sklepie Internetowym oraz na możliwość złożenia zamówienia.  
 3. Rejestracja dokonywana jest nieodpłatnie poprzez poprawne uzupełnienie wszystkich pól Formularza Rejestracji oraz zaakceptowaniu zgód przy nim określonych. W trakcie wypełniania Formularza Rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z treścią Regulaminu oraz Polityką prywatności, akceptując ich treść. 
 4. Użytkownik posiadający Konto Klienta ma możliwość zalogowania się w Serwisie poprzez podanie loginu i hasła 
 5. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub przesłanie na piśmie na adres Sprzedawcy, tj. ul.Sobieskiego 58a, 41-209 Sosnowiec żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym. 
 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą w szczególności:
  1. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu; 
  2. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje; 
  3. korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie; 
  4. przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam); 
  5. zamieszczanie w ramach Serwisu przez Klienta, w jakiejkolwiek formie treści bezprawnych, w tym przede wszystkim naruszających prawa Usługodawcy, prawa osób trzecich, zamieszczanie treści naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje. 
 7. Usługodawca może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym. 
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego. 
 9. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy 
 10. Koszty wynikające z korzystania przez Użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), Użytkownik ponosi we własnym zakresie.
 11. W ramach sklepu internetowego dostępna będzie usługa dodawania przez Klientów posiadających Konto Klienta Komentarzy dot. zakupionych Towarów. Oznacza to, że komentarze będzie mógł dodać wyłącznie Klient posiadający zarejestrowane Konto Klienta, a komentarz będzie mógł dotyczyć wyłącznie Towarów, które przez Klienta zostały zakupione. Sprzedawca nie dokonuje weryfikacji treści dodawanych przez Klientów komentarzy.
 12. Klient jest odpowiedzialny za publikowane komentarze i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym. Publikowane przez Klientów treści nie mogą naruszać praw Sprzedawcy, postanowień Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz praw osób trzecich. Użytkownicy są odpowiedzialni za prawdziwość, rzetelność oraz zgodność z przepisami prawa publikowanych przez nich treści w ramach dodawanych komentarzy.
 13. W przypadku dodania przez Klienta komentarza naruszającego prawa Sprzedawcy, postanowienia Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub prawa osób trzecich, Sprzedawcy przysługuje prawo do natychmiastowego usunięcia dodanej przez Klienta treści.
 14. Klient dodając komentarz akceptuje treść niniejszego Regulaminu oraz oświadcza, że zapoznał się z Polityką prywatności.
 15. Jeżeli komentarz zamieszczony przez Klienta stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 ze zmianami), Klient dobrowolnie zamieszczając Komentarz w Sklepie Internetowym udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenoszalnej licencji do korzystania przez Sprzedawcę z tych utworów, która obejmuje w szczególności publikację utworów w Sklepie Internetowym. Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy o świadczenie usług, w szczególności do pól eksploatacji określonych w art. 50 powołanej wyżej ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 16. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby Towary cyfrowe dostępne w Serwisie były zgodne ze stanem rzeczywistym, faktycznym obowiązującym w chwili ich dostarczenia. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Towarów cyfrowych po ich dostarczeniu Użytkownikowi. 
 17. Brak korzystania przez Użytkownika z dostarczonego Towaru cyfrowego pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Użytkownika do żądania od Usługodawcy zwrotu ceny za dany Towar cyfrowy (w przypadku, gdy Towar cyfrowy został dostarczony w zamian za zapłatę ceny). 

§ 4. Realizacja zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia, tj. może dokonać zakupu Towaru i w tym zakresie zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą, w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 
 2. Informacje o cenie Towaru, cechach, jakości oraz istotnych właściwościach Towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym Towarze. 
 3. W celu złożenia zamówienia należy:
  1. skorzystać z możliwości złożenia zamówienia po dokonanej rejestracji lub bez rejestracji; 
  2. wybrać Towar;
  3. poprawnie wypełnić Formularz zamówienia, który zawiera informacje dotyczące w szczególności danych odbiorcy zamówienia, miejsca i formy Dostawy, a także formy płatności. 
 4. Klient, który nie posiada Konta Klienta, celem dokonania zamówienia w Sklepie Internetowym, zobowiązany jest do zaakceptowania zgód określonych przy Formularzu zamówienia. 
 5. Po wypełnieniu przez Klienta informacji określonych w Formularzu zamówienia, Klient zatwierdza zamówienie, a następnie przechodzi do etapu płatności.  
 6. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Towar oraz koszt Dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli na związanie się Umową Sprzedaży poprzez wypełnienie wszystkich wymaganych pól Formularza zamówienia i przejścia do procesu płatności. 
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). 
 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.  
 9. Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Klientom Towarów bez wad, zgodnego z treścią umowy. Sprzedawca ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm.) w art. 43a do 43g a także w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (Dz.U. 2022 r. poz. 1360) z wyłączeniem przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II. 
 10. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią umowy, może żądać jego naprawy lub wymiany, z zastrzeżeniami określonymi we art. 43d ust. 2 i 3 oraz art. 43e ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 287. z późn. zm. 

§ 5. Termin i forma płatności

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz ilości oferowanych Produktów w Sklepie Internetowym. Ceną obowiązującą Klienta jest cena podana w Sklepie Internetowym w chwili prawidłowo wypełnionego i złożonego Formularza zamówienia, a potwierdzonego przez Sprzedawcę w sposób określony w § 4 ust. 7.
 2. Klient może dokonać płatności za zamówione Produkty w formach przewidzianych przez
  Sprzedającego, a podanych w Sklepie Internetowym.

§ 6. Dostawa

 1. Dostawa zamówionego Towaru przez Klienta jest odpłatna. W trakcie wypełniania Formularza zamówienia Klient jest informowany o dostępnych formach Dostawy, a także o kosztach każdej z nich. 
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 3. Całkowita cena za zakupione Towary, z uwzględnieniem kosztów Dostawy, przedstawiana jest Klientowi w sposób określony w § 4 ust. 5. 
 4. W przypadku nieodebrania przez Klienta Towaru dostarczonego przez Sprzedawcę, Sprzedawca wykona dodatkową Dostawę wyłącznie na polecenie Klienta w terminie z nim uzgodnionym za dodatkową opłatą uzgodnioną indywidualnie. Dodatkowa Dostawa zostanie wykonana przez Sprzedawcę po zaakceptowaniu przez Klienta na piśmie bądź drogą mailową ustalonego terminu Dostawy oraz opłaty z tym związanej. 
 5. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na wskazany przez niego adres w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia w Dostawie leżące po stronie Dostawcy. 
 6. Klient powinien zbadać doręczoną przesyłkę natychmiast po dostarczeniu towaru. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu. W razie braku spisania protokołu lub braku zgłoszenia wad, Klient traci w tym względzie uprawnienia. 
 7. Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego towaru, jeśli takowa opcja jest dostępna przy złożeniu zamówienia. Odbioru można dokonać w miejscu oraz czasie wskazanym przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. 

§ 7. Odstąpienie od umowy

 1. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia Dostawy zamówionych Towarów, od umowy odstąpić bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Klient, stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 2. Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy uzależnione jest od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient przedmiotowe oświadczenie może wysłać na adres siedziby Sprzedawcy, bądź może przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza drogą mailową na adres: .
 3. Do oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Klient powinien w miarę możliwości dołączyć dowód zakupu Towarów (dołączenie dowodu zakupu Towaru nie jest jednak obowiązkowe i nie wpływa na skuteczność złożonego oświadczenia o odstąpieniu od umowy).
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących Towarów:
  1. ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia; 
  2. dostarczanych w zapieczętowanych opakowaniach, które po otwarciu opakowania nie nadają się do zwrotu.
 5. Uznaje się, że następujące towary oferowane przez Sprzedawcę, dostarczane są w zapieczętowanych opakowaniach, w związku z czym po ich otwarciu Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy: 
  • olejek cbd ODDECH 2000 mg
 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Klient obowiązany jest zwrócić Towary, co do których złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dnia od dnia, w którym złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. 
 8. Zwrot Towarów następuje na koszt Klienta.  
 9. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Towary. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu. 
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w ust. 8 powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Towarów, których dotyczy odstąpienie od umowy. 
 11. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli zawarł on umowę w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, tj. jako przedsiębiorca, chyba że Klientem jest osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, a z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej -  w takim wypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

§ 8. Wymagania techniczne

 1. W celu korzystania z Serwisu Klient winien posiadać urządzenia umożliwiające korzystanie z sieci Internet, połączenie z siecią Internet, posiadanie przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron www, np. Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 7 i wyższych, lub Firefox w wersjach 1 i wyższych, lub Google Chrome w wersji 5.0 i wyższych, lub Safari 5, lub wyższy, z włączoną obsługą plików cookies, obsługująca szyfrowane połączenia SSL oraz JavaScript, posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) do korzystania z poszczególnych Usług oraz program czytający pliki w formacie PDF (Portable Document Format).
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmian w wymogach technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostosowanie się Klienta do wymogów
  technicznych, wymienionych w Regulaminie. 
 4. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z usług elektronicznych może wiązać się z ryzykiem
  technicznym, klasycznym dla wykorzystania systemów informatycznych. Klienci powinni
  zabezpieczyć swoje połączenia elektroniczne oraz urządzenia przed nieuprawnionym dostępem, w tym w szczególności zainstalować oprogramowanie antywirusowe.

§ 9. Newsletter

 1. Usługa Newslettera jest nieodpłatna i polega na wysyłaniu treści informacyjno – promocyjnych przygotowywanych przez Usługodawcę. 
 2. Newsletter jest udostępniany Użytkownikom przez Usługodawcę na ich wyraźne żądanie oraz nieodpłatnie – na żadnym etapie Użytkownik nie będzie zobowiązany do ponoszenia kosztów Newslettera, poza kosztami wynikającymi z korzystania przez niego ze środków porozumiewania się na odległość (w szczególności koszt dostępu do Internetu), które Użytkownik ponosi we własnym zakresie. 
 3. Korzystanie przez Użytkownika z treści informacyjno – promocyjnych (Newsletter) odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawą o prawach konsumenta i jest równoznaczne, po wyraźnym zaakceptowaniu tego faktu podczas rejestracji adresu e-mail w Serwisie, ze:
  1. złożeniem przez Użytkownika oświadczenia o akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności; 
 4. Wyrażeniem przez Użytkownika zgody na niezwłoczne otrzymywanie Newslettera. Użytkownik może zrezygnować z Usługi Newslettera w każdym czasie.  
 5. Newsletter zawiera treści informacyjno – promocyjne dotyczące Serwisu, Usługodawcy, Towarów oferowany w ramach Sklepu Internetowego. 
 6. Otrzymywanie przez Użytkownika Newslettera wymaga dokonania następujących czynności (wszystkie warunki muszą zostać spełnione łącznie):
  1. zaakceptowania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności; 
  2. wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika dla celów związanych z korzystaniem z Newslettera oraz w celach marketingowych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy.

   Zgody, o których mowa w punktach 1) i 2) wyrażane są poprzez kliknięcie odpowiedniego pola podczas podawania adresu e-mail w formularzu Newslettera zawartego w Serwisie. 
 7. Po wyrażeniu zgody przez Użytkownika na otrzymywanie Newslettera, Usługodawca przesyła Użytkownikowi w formie mailowej potwierdzenie zawarcia umowy, co oznacza, że pomiędzy stronami zawarta zostaje umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną na czas nieokreślony.  Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Newslettera. 
 8. Zgoda na przesyłanie treści informacyjno – promocyjnych oraz przetwarzanie przez  Usługodawcę danych osobowych Użytkownika może zostać w każdej chwili cofnięta przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: , co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z usługi Newsletter i powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie tej usługi. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Użytkownik będący konsumentem albo przedsiębiorcą na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia. 
 9. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usługi Newsletter na zasadach przewidzianych w postanowieniach niniejszego Regulaminu.

§ 10. Umowa o dostarczanie towaru cyfrowego

 1. Użytkownik może otrzymać Towar cyfrowy dostępny w Serwisie:
  1. nieodpłatnie – pod warunkiem zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera;
  2. odpłatnie – w przypadku braku zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera.
 2. W przypadku woli otrzymania Towaru cyfrowego nieodpłatnie, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  1. wejść na stronę internetową Serwisu;
  2. wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego;
  3. w wyświetlającym się formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
  4. obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
  5. potwierdzić zgodę na otrzymywanie Newslettera.
 3. Potwierdzenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika:
  1. Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz
  2. Umowy o dostarczanie Newslettera.
 4. Do Umowy o dostarczanie Newslettera zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 10 stosuje się postanowienia § 9 Regulaminu.
 5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Newslettera albo odstąpienie od niej po dostarczeniu Towaru cyfrowego nie wpływa na ważność i skuteczność Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartej zgodnie z postanowieniami niniejszego § 10.
 6. W przypadku woli otrzymania Towaru cyfrowego odpłatnie, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pomocą poczty elektronicznej, pod adresem wskazanym w § 1 ust. 1 Regulaminu, w celu indywidualnego uzgodnienia warunków Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 7. Towar cyfrowy dostarczany jest Użytkownikowi niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 8. Usługodawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
 9. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej, Użytkownik wzywa Usługodawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu. Jeżeli Usługodawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Użytkownikiem terminie, Użytkownik może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
 10. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Usługodawca przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu.
 11. W przypadku, gdy odstąpienie dotyczy odpłatnej Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, Usługodawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Postanowienia ust. 9–11 powyżej dotyczą wyłącznie Użytkownik będących konsumentami albo przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

§ 11. Licencja

 1. Z chwilą dostarczenia Użytkownikowi Towaru cyfrowego, Usługodawca udziela Użytkownikowi licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
 2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
 3. Licencja uprawnia Użytkownika do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  1. zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Użytkownika;
  2. odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
  3. zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Użytkownika.
 4. Użytkownik może wykorzystywać Towar cyfrowy oraz zawarte w nim wiedzę i wskazówki w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Użytkownika do udostępniania Towaru cyfrowego osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Towaru cyfrowego osobom wskazanym w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
 5. Licencja nie uprawnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji.
 6. Korzystanie przez Użytkownika z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Usługodawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Użytkownika z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

§ 12. Prawa autorskie i prawa pokrewne

 1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do Serwisu jako całości oraz poszczególnych jego części, elementów graficznych, słownych lub muzycznych, jak również prawa kompozycji tych elementów i ich układu w Serwisie przysługują Usługodawcy.
 2. Klient nie jest uprawniony do użycia lub wykorzystania materiałów udostępnionych w Serwisie w całości lub części bez odrębnej zgody Usługodawcy, w szczególności Klient nie ma prawa do ściągania, zapisywania na nośnikach danych, kopiowania ani jakiegokolwiek modyfikowania materiałów umieszczonych w Serwisie.
 3. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w Serwisie w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu stanowić będzie naruszenie praw przysługujących Usługodawcy.
 4. Klient zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Usługodawcy.
 5. Klient oświadcza, że wszelkie treści umieszczone przez niego w Serwisie nie naruszają jakichkolwiek praw autorskich i osobistych osób trzecich.

§ 13. Postępowanie reklamacyjne

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli Usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej na adres ul. Sobieskiego 58a, 41-209 Sosnowiec bądź w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej
 2. Prawidłowo przesłana reklamacja zostaje rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub napotka inne trudności niezależne od Usługodawcy lub jeżeli niezbędne będzie uzyskanie od Klienta dodatkowych informacji. Czas udzielania przez Klienta dodatkowych informacji każdorazowo wydłuża czas rozpatrywania reklamacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do nieudzielania odpowiedzi na reklamację oczywiście bezzasadną, w szczególności w zakresie, w którym reklamacja została już uprzednio w stosunku do danego Klienta rozpatrzona.
 4. Przesłanie przez Klienta reklamacji w formie elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymanie od Usługodawcy odpowiedzi również w formie elektronicznej.

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu bez podawania powodu. Usługodawca będzie informować o zmianach w widocznym miejscu w Serwisie, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi pocztą elektroniczną.. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne w prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 3. Kwestie związane z ochroną danych osobowych oraz wykorzystaniem przez Usługodawcę plików cookies zostały opisane w Polityce Prywatności dostępnej w Serwisie.
 4. Zapisy niniejszego Regulaminu oraz wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem podlegają przepisom prawa polskiego.
 5. W przypadku gdy Użytkownikiem jest przedsiębiorca, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy. W przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument, spory powstałe na tle wykonywania niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwości ogólnej.
 6. Klientowi, będącemu przedsiębiorcą, nie przysługują uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z treścią Umowy .
 7. Klient będący konsumentem ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klientowi przysługuje możliwość rozwiązania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 8. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, Usługodawca ma prawo do czasowego zaprzestania bądź ograniczenia świadczenia Usług, bez wcześniejszego powiadomienia o tym Użytkowników. W szczególności, Usługodawca jest uprawniony do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego. Użytkownik nie ma roszczenia w związku z przerwą lub zaprzestaniem świadczenia Usług przez Usługodawcę.

Regulamin do pobrania

Załącznik nr 1
Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

obowiązujący od dnia 01.03.2023r.

§ 1. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia: 

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru, 
 2. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniego z towarów– w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu towarów, które dostarczane są osobno, 
 3. w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części – w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towarów dostarczanych partiami lub w częściach,
 4. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas, to jest OM CANNABIS Sp. z o.o., ul. Jana Sobieskiego 58A, 41-209 Sosnowiec, adres poczty elektronicznej (adres e-mail): , nr tel. 668 608 196 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym operatora, z którego usług korzystasz), o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, na przykład przez pismo wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: , lub pismo wysłane pocztą na adres: OM CANNABIS Sp. z o.o., Sosnowiec 41-209, ul. Sobieskiego 58a.

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

§ 2. Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności (w tym koszty dostarczenia towarów, jednak z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Prosimy odesłać lub przekazać nam towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo towar przed upływem terminu 14 dni na adres: OM CANNABIS Sp. z o.o., Sosnowiec 41-209, ul. Sobieskiego 58a. 

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w szczególności cła i podatki związane ze zwrotem towaru.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy do pobrania

Załącznik nr 2
Wzór formularza odstąpienia od umowy

obowiązujący od dnia 01.03.2023r.

   
   
Numer zamówienia data oraz miejscowość
   
imię i nazwisko konsumenta(ów) OM Cannabis Sp. z o.o.
  ul. Sobieskiego 58a
adres konsumenta(ów) Sosnowiec 41-209
   
adres e-mail konsumenta(ów)  
   
numer telefonu konsumenta(ów)  

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

Ja/My*, ___________________________ (imię i nazwisko konsumenta/imiona i nazwiska konsumentów) niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących produktów:

LP.Nazwa towaruIlość sztuk
1.
2.
3.

Data odbioru wyżej wskazanych produktów: _______________________

   
   
(*) niepotrzebne skreślić podpis konsumenta(ów)

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania